parpa-1

      เ ชิ ญ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ส มุ ด เ ยี่ ย ม  ค ลิ๊ ก ที่ นี่ !

โครงการผ้าป่าเพื่อระดมทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้และบ้านพักฟื้นฟู  สำหรับเด็กเร่ร่อน จ.เชียงใหม่

                     ปัญหาเด็กเร่ร่อนเป็นปัญหาหนึ่งที่จะพบเจอตามเมืองใหญ่ ๆ ทำให้มีการแก้ไขปัญหาและขจัดปัญหาอยู่เรื่อย ๆ ตามวิธีการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ดูเหมือนว่าจำนวนของเด็กมิได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด กลับมีจำนวนเด็กที่ออกมาใช้ชีวิตเร่ร่อนนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นด้วยหลายปัจจัย โดยเฉพาะการเร่งรัดให้เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นกระแสหลัก ทำให้ครอบครัวต้องดิ้นร้นมากขึ้น ไม่มีเวลาดูแลลูก และภาวะความตึงเครียดด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ำลง ส่งผลกับปัญหาด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  ทำให้เด็กไม่พอใจที่จะอยู่บ้าน  ขณะเดียวกันความเจริญในเมืองใหญ่ ๆ ก็เป็นแรงดึงดูดให้เด็กที่ประสบปัญหาที่อยู่ต่างถิ่น เด็กชาวเขา หันเหเข้ามาแสวงหาความเจริญของวัตถุ จากข้อมูลกลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก ปี 2542 พบว่า มีเด็กเร่ร่อน จำนวน 263 คน
                    การเกิดเด็กเร่ร่อน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาหลายประการตามมา เช่น ปัญหาแรงงานเด็ก,  โสเภณีเด็ก,  เด็กขอทาน ขายดอกไม้, เด็กติดสารเสพติด, เด็กติดโรคเอดส์ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ควรต้องให้การช่วยเหลือกับเด็กและแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก (The Volunteers Group for Children Development) เป็นองค์กรพัฒนาภาคเอกชน (NGO) ได้ให้ความช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มเด็กเร่ร่อนในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเปิดบ้านพักเพื่อพัฒนาเด็ก, การให้คำปรึกษากับเด็กที่ประสบปัญหา, การประสานส่งต่อเด็กไปยังองค์กรเครือข่าย, และการส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
                     ในส่วนการเปิดบ้านพักเพื่อให้บริการกับกลุ่มเด็กในปัจจุบันมีเด็กที่พักอาศัยประจำ 17 คน และเข้ามาใช้บริการชั่วคราวประมาณวันละ 10-15 คน ซึ่งยังพบปัญหาในการพัฒนาเด็กหลาย ๆ ด้านคือ  1. บริเวณบ้านพักคับแคบไม่สามารถรองรับเด็กที่มีจำนวนมากขึ้นได้  2. การเลียนแบบพฤติกรรมในสิ่งที่ไม่เหมาะสมระหว่างกลุ่มเด็กเล็กกับเด็กโต 3. ต้องพึ่งพาการซื้ออาหารจากตลาด เช่น ผัก ผลไม้ ถ้าหากมีบริเวณที่จะเพาะปลูกเองได้ก็จะลดค่าใช้จ่ายลงมาก และจะช่วยฝึกให้เด็กได้พึ่งพาตนเองเมื่อโตขึ้น
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ทางกลุ่มฯ มีแนวคิดที่จะหาที่ดินเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และบ้านพักฟื้นฟูสำหรับเด็กซึ่งจะตั้งอยู่ในชนบทหรือบนภูเขาเพื่อให้เด็กได้มีบริเวณทำกิจกรรมและใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ทักษะชีวิต การทำเกษตรธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาพฤติกรรมเด็กให้ดีขึ้น และมีพื้นที่สำหรับให้เด็กได้ฝึกการทำการเกษตรเพื่อเป็นอาหารในการเลี้ยงตัวเอง ขณะที่ปัจจุบันทางกลุ่มยังขาดแคลนเงินทุนในการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และบ้านพักฟื้นฟูสำหรับเด็ก จึงใคร่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทั่วไป ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างศูนย์การเรียนรู้และบ้านพักฟื้นฟูดังกล่าว
   วัตถุประสงค์
                 1. เพื่อระดมทุนจากผู้สนใจในสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                 2. เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสนับสนุนแนวความคิดและ     เงินทุนในการจัดหาและซื้อที่ดินสำหรับสร้างศูนย์การเรียนรู้และบ้านพักฟื้นฟูสำหรับเด็กเร่ร่อน
  จำนวนงบประมาณ
            
  1. ค่าสถานที่ 4 ไร่               200,000         บาท
                 2. ค่าปลูกสร้างอาคาร        2,000,000      บาท
                 3. ค่าอุปกรณ์ในบ้านพัก        200,000       บาท
                 4. ค่าอุปกรณ์สำนักงาน        100,000        บาท
                 5. ค่าอุปกรณ์เครื่องครัว          50,000        บาท
                 6. ของใช้เบ็ดเตล็ด               100,000       บาท
                 7. ทุนฝึกอาชีพ                      100,000       บาท
   

Next

 กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก 127/8 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.แฟ็กซ์ (053) 213192

Email Addess :  VGCD36@hotmail.com

[VGCD] [Who are VGCD] [Activities] [Help] [Staff] [Child] [story] [English]

L i n k ไป หา พันธมิตร

กลุ่มกระจกเงา

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน

มูลนิธิเด็ก