FastCounter by bCentral

      เ ชิ ญ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ส มุ ด เ ยี่ ย ม  ค ลิ๊ ก ที่ นี่ !

                  วิถี ชีวิตคนในสังคมไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากสังคม เกษตรกรรมเป็นหลัก วิถีชีวิตของคนในครอบครัวไทยจึงแปรเปลี่ยนตามไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจากเดิมในอดีต ครอบครัวไทยเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตในแบบเกษตรกรรม และสมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นผู้ออกแรงร่วมกันในการเพาะปลูก พ่อแม่ตายายเป็นผู้มีประสบการณ์มาก จึงถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ลูกหลาน ดังนั้นวิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัวจึงมีการพึ่งพาและสอดประสานกันอย่างเป็นระบบ

                   แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตของผู้คนในครอบครัวแปรเปลี่ยนไปสู่สังคมอุตสาหกรรม คนรุ่นใหม่ต้องออกไปสู่ตลาดแรงงานภายนอก เรียนรู้และรับเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศ ทิ้งให้พ่อแม่คนแก่เฒ่าอยู่ในสังคมเดิม สมาชิรุ่นใหม่ไม่เห็นคุณค่าของคนรุ่นเก่า ขาดความเคารพภูมิปัญญา เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์อีกต่อไป สังคมเกษตรกรรมแต่เดิมถูกปล่อยทิ้งไว้โดยขาดคนเหลียวแล ดังนั้นครอบครัวในสังคมไทยปัจจุบันจึงประกอบด้วยคนสองยุคสมัย หรือบางครอบครัวมีเพียงคนรุ่นใหม่เท่านั้น และสมาชิกของครอบครัวได้กระจายออกไปตามแหล่งจ้างงาน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ของประเทศ

                  เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่เกิดสภาพการณ์ดังกล่าว ไม่ต่างไปจากจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศ สถานการณ์เช่นนี้ก่อปัญหาต่าง ๆ ตามมา และปัญหาหนึ่งที่นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สังคมควรจะให้ความสนใจ เอาใจใส่ คือ ปัญหาเด็กเร่ร่อน

                   "เ ด็ ก เ ร่ ร่ อ น" Street Children เป็นเด็กที่ถูกผลกระทบจากระบบครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ระบบครอบครัวที่สมาชิกไม่เกิดการสอดประสานในวิถีการดำเนินชีวิตอย่างเป็นระบบเหมือนแต่ในอดีต ปัญหาในครอบครัวที่มีผลผลักดันให้เด็กในครอบครัวออกมาใช้ชีวิตเร่ร่อนในเขตเมือง คือ ครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อย ๆ ครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกัน แล้วทิ้งเด็กให้เป็นภาระของญาติพี่น้อง ครอบครัวที่พ่อแม่หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตลงกระทันหัน ฯลฯ

                  ในเชียงใหม่ เมื่อเด็กออกมาจากครอบครัว มักจะเข้าสู่กลุ่มเพื่อนที่มีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน หาเลี้ยงชีพด้วยการขายบริการทางเพศ เป็นเด็กเสิร์ฟ เด็กปั้มและอยู่ในตลาดแรงงานที่ผิดกฎหมาย เช่น ขายยาเสพติด ฯลฯ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกคนควรจะร่วมมือกันแก้ไข ซึ่งหลายคนมักจะโทษไปที่ตัวเด็กว่าเป็นผู้ก่อปัญหา แต่เราจะมองเพียงปลายเหตุเท่านั้นหรือ

 

     ดู ง า น ด้ า น เ ด็ ก

 ต า ม ไ ป ดู ง า น ค่ า ย เ ฮื อ น อุ่ น ใ จ๋

  จากการดูงานที่ OISCA

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคืออะไรทำไมจึงจำเป็นต้องมีเอกสารที่กำหนดเรื่องสิทธิของเด็กขึ้นโดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนิยามคำว่าเด็กว่าอย่างไร ?? ??  ""อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจะมีผลแทนที่กฎหมายของประเทศหนึ่งหรือไม่?? ??

 กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก 127/8 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.แฟ็กซ์ (053) 213192

Email Addess :  VGCD36@hotmail.com

[VGCD] [Who are VGCD] [Activities] [Help] [Staff] [Child] [story] [English]

L i n k ไป หา พันธมิตร

กลุ่มกระจกเงา

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน

มูลนิธิเด็ก