เ ชิ ญ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ส มุ ด เ ยี่ ย ม  ค ลิ๊ ก ที่ นี่ !

              เป็นการทำงานของครูที่กระจายออกไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อพบปะกับเด็กเร่ร่อนทั่วไป ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามตลาด สวนสาธารณะ ศูนย์การ ค้า สถานบันเทิ งเริงรมย์  ลงทำงานคลุกคลี ทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์กับเด็ก ให้เกิดการยอมรับ ตลอดจนการให้ความช่วงเหลือกรณีเร่งด่วน โดยการใช้กระบวนการของทักษะชีวิตในการลงไปทำกิจกรรมต่าง ๆ กับกลุ่มเด็ก จนเ ด็กได้เล็งเห็นถึงทางเลือกที่เด็กมุ่งหวังไว้ เช่น กลับสู่ครอบครัว เข้าเรียน ฝึกอาชีพ ฯลฯ

เป็นบ้านซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง โดยมุ่งที่จะรองรับเด็กและเยาวชนเร่ร่อน ต่อเนื่องจากงานภาคสนาม เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งเกิดการร่วมมือกับกรมประชาสงเคราะห์ให้การสนับสนุนเปิดบ้านพักขึ้น โดยให้บริการกับเด็กด้านปัจจัย 4 อีกทั้งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับเด็ก ใช้กระบวนการทักษะชีวิตให้เด็กได้เห็นทางออกของตนเอง อีกทั้งส่งเสริมการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสุขภาพ เช่น ดนตรี กีฬา เกมส์ เพื่อเป็นกระบวนการลดพฤติกรรมเสี่ยงและผลักดันให้เด็กเกิดแนวทางในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

เมื่อเด็กได้เล็งเห็นถึงทางเลือกของตัวเอง งานอาชีพจึงเป็นงานหนึ่งซึ่งจะใช้กิจกรรมการทำผ้าบาติกและทำขนมภายในบ้านพัก เพื่อเสริมทักษะในการเรียนรู้ทางด้านต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพที่สุจริต อีกทั้งยังเตรียมพร้อมในการส่งต่อเด็กไปยังสถานที่อบรม หรือฝึกอาชีพทางด้านต่าง ๆ ที่เด็กต้องการศึกษาต่อและยังเป็นศูนย์ส่งเสริมเด็กในการทำงานตามสถานประกอบการต่างๆ ที่สุจริตเพื่อที่เด็กจะได้เล็งเห็นทางออกที่ตนเองเป็นผู้เลือก และเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

งานฝึกทักษะชีวิตเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะการดำเนินชีวิต คิด เลือก และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ตระหนักในคุณค่าของตนเอง โดยมีเป้าหมายอยู่ 2 ระดับ คือ เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตข องต นเอง ทักษะชีวิตที่ฝึกให้กับเด็ก เช่น การประเมินสถานการณ์ การเจรจาปฏิเสธต่อรองอย่างรักษาน้ำใจ การควบคุมอารมณ์ภายใต้ความกดดัน ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้จะสอดใส่ไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม ส์, ละคร, สนทนากลุ่มย่อย ซึ่งจะสร้างให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กมากที่สุด

องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) กองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (AIDSNet) สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กรมประชาสงเคราะห์ ชมรมกรุณา ประเทศญี่ปุ่น

 กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก 127/8 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.แฟ็กซ์ (053) 213192

Email Addess :  VGCD36@hotmail.com

[VGCD] [Who are VGCD] [Activities] [Help] [Staff] [Child] [story] [English]

L i n k ไป หา พันธมิตร

กลุ่มกระจกเงา

มูลนิธิเด็ก

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน