เ ชิ ญ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ส มุ ด เ ยี่ ย ม  ค ลิ๊ ก ที่ นี่ !

กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก (The Volunteers Group for Children Development) เป็นองค์กรพัฒนาภาคเอกชนที่มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กเร่ร่อน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรภาครัฐบาลและเอกชนอื่น ๆ

1. เพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเด็กและเยาวชนเร่ร่อน ในเขตเทศบาล จ.เชียงใหม่

2. เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนเร่ร่อน ในเขตเทศบาล จ.เชียงใหม่

3. เพื่อประสานการทำงานในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเร่ร่อน ระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

กลุ่มเด็กและเยาวชนเร่ร่อน เด็กขอทาน เด็กขายดอกไม้ เด็กชาวเขา อายุ 5-18 ปี

1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายสังคมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ

2. อัยการจังหวัดประจำศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ

3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ

4. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กรรมการ

5. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชาย กรรมการ

6. ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเชียงใหม่ กรรมการ

7. ผอ.โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ กรรมการ

8. สนง.จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ

9. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและกรรมการเยาวชนจ.เชียงใหม่ กรรมการ

10.ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ กรรมการ

11. นางเรณู อรรฐาเมศร์ กรรมการ

12. นายสวิง ตันอุด กรรมการ

13. น.ส ศิริเนตร ปิยจิตรไพรัช กรรมการ

14. ประชาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ

15. นายอนุชน หวลทรง กรรมการและเลขานุการ

 กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก 127/8 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.แฟ็กซ์ (053) 213192

Email Addess :  VGCD36@hotmail.com

[VGCD] [Who are VGCD] [Activities] [Help] [Staff] [Child] [story] [English]

L i n k ไป หา พันธมิตร

กลุ่มกระจกเงา

มูลนิธิเด็ก

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน