ביבא לת תטיסרבינוא המדרהל גוח תועדוה   

Please scroll down, use back to return to Homepage

 
Posted 20.01.06
האופרל הטלוקפה לש ילהנימו ימדקא לגסל הצפהל
Press for more details...[PDF Format]

 
Posted 13.01.06
ביבא-לת תטיסרבינוא - רקחמ דירי

,םולש םלוכל

.2006 ראורבפב 16 אוה םיריצקתה תשגהל ןורחאה דעומה .םיריצקתה חולשמל חתפנ רתאה

.האופרל הטלוקפה רתא לש וזכרמב אצמנש "לוב"ה תועצמאב איה רתאל השיגה
תחא הרפסב תוהזה תדועת רפסמ תא תונשל םכתורשפאב - םש ותואל דחא ריצקתמ רתוי שיגהל םכנוצרב םא
.ולבקתש דוקל בל ומיש . םש ותוא לע ףסונ ריצקת תשגהל השיג רשפאתת זאו
.6407431 -ילא תונפל רשפא תפסונ הלאש לכב

.האלמה תויססה תינכתב דואמ בורקב ןכדעתי רתאה
!!ונלוכל חלצומ דיריל הוקתב

הכרבבו הדותב
קרב לעי

Press for more details...

 
Posted 19.02.05

Fulbright Update


  Press for more details... [3 Word Files in WinZip Format]

 
Posted 29.01.05
Grants from UTA

,םלוכל םולש

קשוה יכ םכל רשבל חמש תימדקאה תוריכזמב תוגלמו תונרק רודמ

.ונידי לע םסרפתמה עדימה לכ תא לולכיש תוגלמה רתא

.םירחאה םיקרפה לכ םג ונכדועי דואמ בורקב םיליעפ םיקרפ 4 רתאה ללוכ עגרכ

רתאה תבותכ תא איבהל תושקבתמ תוקלחמהו םיגוחה ,רפסה יתב תוריכזמ
.םהלש םיטנדוטסהו לגסה ישנא תעידיל

http://www.tau.ac.il/acad-sec/grantsite:רתאה תבותכ ןלהל

,הכרבב

יונ ישוש
תוגלמו תונרק רודמ
תימדקאה תוריכזמה

 
Posted 16.12.04
Fulbright Program
,בר םולש


:העיצמ לארשי ב"הרא ךוניח ןרק
.הלא םיקנעמל םתודמעומ תא שיגהל םימיאתמ םיגשיה ילעב הנימזמו ,םינייטצמ ישילש ראות ילעבלו םיטנרוטקודל םיקנעמםיירוטקוד-רתיב םיתימעל רקחמ יקנעמ

2005 ראוניב 14 תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ


םיטנרוטקודל דומיל יקנעמ

2005 ראורבפב 15 תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ


ב"הראב םירצק רקחמ ירוקיבל תוילארשי תואטיסרבינואב םיטנרוטקודל םיקנעמ

2005 ראורבפב 15 - תודמעומ תשגהל ןורחא דעומ


www.fulbright.org.il ןרקה לש טנרטניאה רתאב תודמעומ יספטו אלמ טרופמ עדימ אוצמל ןתינ

info@fulbright.org.il ל"אודל וא 03-5172392 ןופלטל תונפל ןתינ םירוריבלהכרבב
ובייל הרו
פ"ומ תזכר

 
ןפיל רקחמ יקנעמ
Posted 17.10.04
 
,בר םולש
תועדומה תוחול לע ב"צרה עדימה ומסרפ אנא
.םכיתודיחיב לגסה ישנאו םיטנדוטסה תעידיל ואיבהו
,הכרבב
הנפד
תימדקא תוריכזמ

Press for more details... [Word Format]

Press for more details... [PDF Format]

If you are unable to read the Hebrew on this page, please change the encoding to Hebrew (ISO-Visual)

Home Page|Main IndexTop of Page |Medical Staff|Special Areas|Malignant Hyperpyrexia

Anesthesiology Journals|Intensive Care Journals|Medical Journals|Medline Search
Academic Activities|Continuing Medical Education|Current Research|ISA

©2006 The Department of Anesthesiology and Intensive Care, The Chaim Sheba Medical Center

Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Tel Hashomer, Israel, 52621.