Hjem

Bruksanvisning

Zodiac P-2000

Funksjoner og kontrollen.
1 Display
2 CH9/M5/CH 19 hurtigvalg kanal 9/kanal 19/Minne 5
3 SC/DW/M4 - Scanning/Dual watch/Minne 4
4 LCR/BEEP/M3 - Last channel Recall/Beep-tone/Minne 3
5 H/L/LOCK/MZ - Høy/lav effekt/Låsing av taster/Minne 2
6 Høyttaler. mikrofon
7 Display belysning/Minne 1
8 Funksjonstast
9 Feste for bærerem
10 Kanalvalg opp
11 Kanalvalg ned
12 PTT - sendetast
13 Låsetast for batteri
14 Batteri
15 Belteklips
16 Antenneuttak TNC
17 Squelch med auto innstilling
18 AV/PÅ samt volumkontroll
19 Kontakt for ørepropp 3,5 mm. samt monofon
20 Kontakt for mikrofon (monofon).
21 Valgt kanalnummer.
22 S-RF viser signalstyrke ved mottak og senderens styrke.
23 SCAN viser at stasjonen søker etter en kanal i bruk.
24 LOW viser at stasjonen står innstilt på lav effekt
25 PS når PS blinker er batterispar innkoblet
26 EMG viser at hurtigvalgsknappen for kanal 9 eller kanal 19 er brukt.
27 TX viser at man er i sendermodus.
28 M viser at man er i minnemodus.
29 DW viser at man lytter på to kanaler.
30 Nøkkeltegnet viser at man har låst funksjonstastene.
31 Tonetegnet viser om tastaturet piper ved trykk på tastene.
32 F viser at man er i funksjonsmodus.
33 Batteritegnet viser lav batterispennrng.

Funksjoner og virkemåte
a)
Tegnruten eller displayet er konstruert slik at det skal virke i direkte sollys.
b)
Kanalvalg: På venstre side av apparatet finner man kanalvelgeren. Ved hjelp av pil opp og pil ned stiller man inn ønsket kanal.
Kanalnummeret vises i displayet.
c)
Signal/RF utgangseffekt: Nederst på displayet indikeres det hvor sterkt et innkommende signal er. To prikker er lavt signal og 12-15 prikker er veldig sterkt signal. Når man sender med apparatet vil man få indikert høy effekt med 15 prikker og lav effekt med 7 prikker.
d)
Kanalsøking: Når man trykker inn SC tasten så vises SCAN i displayet. og apparatet søker etter opptatt kanal. Husk å justere squelch slik at støy ikke høres. For å stoppe kanalsøkingen trykk SC, sendetast eller CH 9 tast.
e)
H/L utgangseffekt: Ved å trykke H/L tasten kan man oppnå høy eller lav utgangseffekt Når LOW lyser i displayet så indikerer dette lav effekt. Sendereffekten på apparatet vil alltid variere noe avhengig av batterispenningen. Ved lav effekt er utgangseffekten ca. 0,5 Watt. Får å oppnå maksimum effekt må batterispenningen opp i 12 Volt.
f)
Batterispar funksjonen: Denne kobler seg inn når vi har aktivisert squelch funksjonen og når ingen sender på kanalen innen 5 sekunder. Når batterispar er koblet inn vil PS blinke. Det som hender er at stasjonens mottaker vil slå seg av og på i bestemte tidsintervaller.
Intervall 1: 0 - 3 min. - 0.8 sek av og 0,2 sek på.
Intervall 2: Etter 3 min -1.8 sek. av og 0.2 sek- på.
Intervall 3: Etter 5 min - 2,8 sek. av og 0,2 sek. på.
Hvis det kommer signal inn så går batterisparfunksjonen av og starter på nytt igjen. Batterispar gjør at mottakeren kan reagere litt langsomt. Dette fordi personen som skal snakke med deg kan starte sending i AV- perioden på ditt apparat. Problemet løses enkelt ved å holde sendeknappen inne en liten stund før en snakker.
g)
Nødkanal CH 9: ved å trykke på CH 9 tast så hurtigvelger man kanal 9 og EMG vil synes i displayet For å gå tilbake til tidligere innstilt kanal trykk CH 9 igjen.
h)
LCR - Last Channel Recall: Ved å trykke LCR tasten kan man hurtigvelge seg tilbake på den siste kanalen man sendte på.
i)
Minne: Stasjonen har i alt 5 minner som man bruker på følgende måte:
Programmering: Velg kanal. hold tasten finne mens du trykker på Ml til M5.
For å velge fra minne 1-5: Trykk først F slik at F blinker i displayet.
Velg deretter M1 - M5.
j)
Låsefunksjon Lock: For å låse funksjonstastene så holder man inne H/L tasten ca. 2-3 sekunder til nøkkeltegnet kommer i displayet. De eneste tastene som virker nå er sendetasten og lys for displayet. For å oppheve sperren hold H/L tasten inne til nøkkeltegnet forsvinner.
k)
Tastetone «Beep»: Med denne funksjonen piper apparatet hver gang man trykker en av tastene. For å slå på/av «Beep» så holder man inne tasten merket LCR i ca. 2 sekunder. Påvises med et tonetegn i displayet.
l)
Dual watch//Dobbel lyttevakt: Still inn aktuell kanal du skal lytte på, og hold «SC» tasten inne til DW synes i displayet. Still så inn kanal nr. to. Apparatet vil nå vekselsvis lytte på de to valgte kanalene.
m)
Hurtigvalg kanal 19: Aktiviseres ved at man holder tasten CH 9 inne i to sekunder.