Enkakuji
March, 1990

2017 Contact: ClickOkinawa.com