Alter Katsizne (may 31, 1885 - yul 7, 1941) Alter Katsizne mit zayn froy Khane un zeyer eyntsik tekhterl Shulamis
Alter Katsizne mit zayn froy Khane (fun rekhts tsu links): Alter Katsizne, Perets Markish, Moyshe Broderzon nokh a beshutfesdikn referat in Lodzh.
Alter Katsizne leyent for zayn drame "Dukus" farn kinstler Avrom Morevski.
Shulamis Katsizne-Reale
(fun rekhts tsu links, zitsndik): Ester Shumyatsher, Khane Katsizne, Perets Hirshbeyn, Mendl Elkin, Musye Elkin; (fun rekhts tsu links, shteyendik): Alter Katsizne, Uri-Tsvi Grinberg.