Make your own free website on Tripod.com

Do hob ikh avekgeleygt avtografn fun 30 yidishe shrayber un lerer. Oyb a bazukher vet hobn shverikaytn bam leyenen di umbakante hantshrift, kon er a kuk varfn afn transliterirtn tekst vos gefint zikh oybn (di bibliografishe protim zaynen unter di bilder). In a sakh faln hob ikh tsugegebn di fotografies un oykh di kurtse yedies, tsuzamengeshtelt loyt di folgndike mekoyrim:

  • Rossiyskaya evreyskaya entsiklopediya;
  • Hakdomes fun di bikher mit avtografn;
  • Leksikon fun der nayer yidisher literatur.
  • Ikh bet ale khosheve bazukher: ven ir vet zikh ergets-vu trefn mit fotografies oder informatsie vos felt mir, to shikt mir dos iber (oder khotsh dem azoy gerufenem URL) glaykh af mayn adres.


    , 1998