Home
ข้อมูลของอาคาร
แผนกเอกซเรย์
แผนก (ICU)
เครื่องมือห้องผ่าตัด

 

 


บริษัทโรงพยาบาลพะวอ จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2534 

ออกให้ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2534

เนื้อที่ทั้งหมด 2 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา


 

 

Home ข้อมูลของอาคาร แผนกเอกซเรย์ แผนก (ICU) เครื่องมือห้องผ่าตัด