(...רבוטקואו רבמטפסו) טסוגוא- ילוי םוח
םיביהרמ םילולסמ םכרובע ןיכה ןרומרוק תווצ
יצורע ךותב העיסנ ,ץיקה תנועל םימיאתמה
םימיסקמ םיעבצו תורידנ תוחירפ ,םילחנ


?ונתוא דחיימ המ
םיגזוממו םישידח םיפי'גב ונלש םילויטה
אל ריווא גזממ ששח אלל ,האלמ תוחונב
יכה המרב הכרדה ,('וכו םימשג ,םיניסמח) חונ
.םיכמסומו םיקיתו ךרד ירוממ ההובג

052-344113 : קירא-ל וגייח םיירוקמ תונויערו תועצה עדימל

8
..םילויטמ תויווחו תונומת !..שדח
םידרו רפכמ רשייה ..חטשב "המרוג" גנירטייק
... שדח...רתאב שדח...רתאב שדח...רתאב שדח
...חוטיבל הרבח חולש
...וטוא ידילוה ןרפוא
...בושייה תרשכה
...ימואל קנב
...תוחפשמו תוצובק דוע
הלודגו הנטק הצובקל לודג ןויער ,"המודא הפיכ"
ירפכ םחל יכירכ הכותבו שק תלסלס לבקמ גוז לכ
םירשב וא תוניבג תגיגח םע תימצע תרצותמ
,חבושמ ןיי קובקב ,תימצע תרצותמ ןבומכ םה םגש
הריוואה תמלשהל תצבושמ הפמו תוריפ הלק הייתש

םימי 10-ל ריוואה גזמ תיזחת
תיממעה האופרב םילבוקמה אפרמהו ןילבתה יחמצמ רחבמ
םימי

תיאופר הוורמ םירודכה דפריס תינומיל הזיאולתינחיש הנעל קיבד ןויט תלבושמ ענענהנבל אטוז טושפ רמוש םילחנה ריגרג
שד

שדח
םניח ונימזה
םילויט תרבוח
תונגרואמ תוצובקל
ןאכ וצחל
שד
תיזחתה תלבקל הנומתה לע וצחל
תי
םימי

הז רתאב ורקיב שיא