Make your own free website on Tripod.com
 
 GRAĐEVINSKOM ODBORU 
Opštine Grada Beograda 

Ovim izjavljujem: da odobravam Rusko-Kalmičkoj koloniji u Beogradu, da može na mom placu u Budističkoj ulici br.2 opisanom u zemljišno-knjižnom ulošku br.1311 podići zgradu i da nemam ništa protiv podizanja iste zgrade, pa molim građevinski odbor da podizanje iste odobri. 
    Taksu plaćam. 

19.septembra 1934.

                                                             Učtiv: 

                            Beograd  
Na osnovu §§ 84, 85,87. i 89. Građevinskog zakona, rešenja Gospodina Ministra građevina M.G.Br.27286 od 14.septembra i rešenja Gospodina Ministra pravde Br. 95225 od septembra 1935 god., a po saslušanju Gađevinskog odbora izdaje se ova 

GRAĐEVINSKA DOZVOLA


 


GG. PRESTAVNICIMA BUDISTIČKOG HRAMA u Beogradu da na gradilištu u ulici Budističkoj Br.2 kvart XI mogu izvršiti doziđivanje BUDISTIČKOG HRAMA KALMIČKE KOLONIJE u Beogradu - po planu G.O,Br.5258/35.

Vlasnik zgrade i preduzimač dužni su pridržavati se svih važećih propisa a naročito §§ 42, 88, 92, 93, 97, 98. i 99 Građevinskog zakona, što ako ne učine iskusiće kaznu propisanu u §100. Građevinskog zakona.

Državna taksa po T.Br.2592 Zakona o taksama u dinara 25.- i slovima dvadest i pet dinara uplaćena je kod II Poreske uprave u Beogradu po priznanici P.U.Br.60103 od 25.septembra 1935.god.

                               PRETSEDNIK
                       Opštine grada Beograda, 

Sadržaj > Rekonstrukcija hrama > Odobrenje Čedomira Jaćimovića  i dozvola Ministarstva