photos

      เ ชิ ญ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ส มุ ด เ ยี่ ย ม  ค ลิ๊ ก ที่ นี่ !

เดินดูนกที่โครงการออสก้า

 เด็กเรียนรู้กับสมุนไพร

  ฝึกตอนกิ่งส้มโอ

  สนุกสนานในช่วงกลางคืน

 กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก 127/8 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.แฟ็กซ์ (053) 213192

Email Addess :  VGCD36@hotmail.com

[VGCD] [Who are VGCD] [Activities] [Help] [Staff] [Child] [story] [English]

L i n k ไป หา พันธมิตร

กลุ่มกระจกเงา

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน

มูลนิธิเด็ก