เ ชิ ญ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ส มุ ด เ ยี่ ย ม  ค ลิ๊ ก ที่ นี่ !

จ า ก ก า ร ดู ง า น อ ง ค์ ก า ร  O I S C A  กั บ แ น ว ท า ง พั ฒ น า เ ด็ ก เ ร่ ร่ อ น

เมื่อวันที่ 18 พ.ค 43 ที่ผ่านมา ทางทีมงานเจ้าหน้าที่กลุ่มอาสาพัฒนาเด็กของเรา 3 คน คือ ครูน้ำ ครูยา ครูเอก กับอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นหนึ่งคน คือ คุณบุญตา ได้เดินทางไปดูงานโครงการ OISCA (ออยสก้า) ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการปลูกป่าในโรงเรียน และปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กให้รักป่าไม้ โดยความร่วมมือ ของอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นและอาสาสมัครชาวไทย ซึ่งจากการเข้าไปดูงานในโครงการนี้ ทำให้เราได้ Idea เกี่ยวกับการที่จะเปิดบ้านพักฟื้นฟูและพัฒนาเด็กเร่ร่อนควบคู่ไปกับการใช้กระบวนการเกษตรธรรมชาติ ในเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์และเงียบสงบ เจ้าหน้าที่ของโครงการคือพี่ไพบูลย์แนะนำให้เราได้รู้จักกับกิจกรรมของโครงการและพาเราไปดูการเพาะกล้า ไม้หลากหลายชนิด เช่น สะเดา มะม่วง ลำไย มะค่า ยาง ฯลฯ จากนั้นเราก็ได้เรียนรู้กับวิธีการเตรียมดิน การทำปุ๋ยหมัก และการต่อกิ่ง ทาบกิ่ง ชมสวนที่มีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ที่ปลูกอยู่ร่วมกันในพื้นที่อย่าง เกื้อกูลกันสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราได้เก็บเกี่ยวความคิดต่าง ๆ ที่จะวาดฝันถึงการพัฒนาเด็กโดยการทำการ เกษตรที่เด็กสามารถทำได้ไม่ยากเลย ยังจะสามารถทำให้เรามีกินโดยไม่ต้องซื้อผัก ผลไม้ จากตลาดข้างนอก ได้ตลอดปี ที่สำคัญเรามองว่าจะสามารถพัฒนาด้านจิตใจของเด็กโดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือและพึ่งพา ตนเอง

มากกว่าที่จะเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเราคุยกันหลายครั้งว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เด็กมีการพัฒนา จิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บ้าง จึงทำให้เราพยายามมองหารูปแบบต่าง ๆ  ที่จะนำมาใช้พัฒนากลุ่มเด็กที่อยู่ในบ้านพักของกลุ่มอาสาฯ ซึ่งอยู่ในเมืองปัจจุบัน ที่ทำให้เด็กมีค่านิยมบริโภคอย่างมากมาย เขาไม่ค่อยรู้จักคำว่า "เพียงพอ"  ทุกคนจะยึดถือวัตถุเป็นสิ่งสำคัญ และการดูงานครั้งนี้ยังทำให้เราได้ พันธมิตรใหม่ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ เข้าไปเรียนรู้ด้วย คือ จะเปิดโอกาสให้เด็กได้มาฝึกเพาะกล้าไม้ และการดูแล รวมถึงร่วมกับเด็กในโครงการ OISCA ไปปลูกป่าด้วย

.......กลับจากดูงาน เราเริ่มมาพูดคุยกันถึงสิ่งที่เราจะช่วยกันสานฝันต่อและขยายความคิดไปยังกลุ่ม   เด็ก ๆ ที่อยู่ในบ้าน และถามถึงความคิดของพวกเขาว่าคิดอย่างไรกับการที่ถ้าเราจะต้องไปอยู่ในชนบท และช่วยกันทำการเกษตรแบบธรรมชาติเลี้ยงตัวเอง ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ก็เห็นดีด้วย แต่ก็มีบางคนโดยเฉพาะ เด็กโตที่หลงไหลกับความเจริญในเมืองยังไม่ค่อยแสดงท่าที่เท่าใดนัก

..........................................................
ขอขอบคุณ พี่ไพบูลย์ คุณบุญตา และโครงการ OISCA ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้าไปเรียนรู้และเก็บเกี่ยว Idea ….ครูเอก
 

 กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก 127/8 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.แฟ็กซ์ (053) 213192

Email Addess :  VGCD36@hotmail.com

[VGCD] [Who are VGCD] [Activities] [Help] [Staff] [Child] [story] [English]

L i n k ไป หา พันธมิตร

กลุ่มกระจกเงา

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน

มูลนิธิเด็ก